MAATREGELEN CORONAVIRUS

Donderdag 4 juni 2020

Bij een vermoeden van of een effectieve vaststelling van Covid-19 volgt elke school een stappenplan dat door de overheid werd opgesteld. De Waaier werd tot hier toe nog niet met een eventuele besmetting geconfronteerd. We volgen strikt alle preventiemaatregelen en het is dus betrekkelijk veilig op onze school. Dat willen we in de eerste plaats benadrukken, ook al beseffen we dat er in deze tijden geen zero-risico bestaat.

Daarom kunnen wij ons ook voorstellen dat sommige ouders bij de terugkeer naar de klassen misschien wel wat ongerust zijn. Onderstaand kunnen jullie lezen wat er te doen staat en welke procedures we als school moeten volgen. De communicatie was het al en zal dat ook de komende weken blijven: duidelijk en snel. Alle betrokken zullen onmiddellijk verwittigd worden indien er bij één van de kinderen of binnen het team een besmetting wordt vastgesteld.


Wat bij een (vermoeden van) besmetting?

 • De school/ouders melden aan het CLB dat er een vermoeden is van COVID-19 (waarvoor testresultaten nog niet binnen zijn).
 • In afwachting van het resultaat van de test voor COVID-19, kan de geteste leerling sowieso niet naar school. In het geval er een vermoeden is van een besmetting zal de CLB-arts contact opnemen met de behandelende arts.
 • Bij een sterk vermoeden van COVID 19 beslist de CLB-arts om de nauwe contacten van de leerling, in afwachting van het testresultaat, ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is dat niet het geval, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor contacten op school te bepalen.
 • Personeelsleden en leerlingen die positief testen voor COVID-19 moeten 14 dagen in quarantaine. De volledige procedure bij een bevestiging (na positieve test) van besmetting met COVID-19, lees je hier.

Kan je bij een (vermoeden van) besmetting zelf je school sluiten?

 • Je kan zelf geen initiatieven of beslissingen nemen zonder onderling overleg met de CLB-arts over te nemen maatregelen. Dat is zo bepaald in het draaiboek infectieziekten.
 • De beslissing om over te gaan tot een (gedeeltelijke) sluiting van de school vanwege een infectieziekte wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, na overleg met de CLB-arts.
 • Het team Infectieziektebestrijding beslist, na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten.

De school informeert personeel, leerlingen en ouders over alle beslissingen n.a.v. een infectieziekte. Ze bekijkt samen met het CLB hoe dat gebeurt.

 

Alvast bedankt voor ieders medewerking
jullie steun en het vertrouwen

Juf Ilse
directeur

  

Vrijdag 29 mei 2020

Woensdag besliste de veiligheidsraad dat de richtlijnen voor de heropstart van de scholen worden versoepeld. Uiteraard zijn wij hier heel blij om, waarschijnlijk net als de kinderen en jullie als ouders.

In eerste instantie primeert de veiligheid van iedereen. Om deze reden kunnen we het vooropgestelde maximumscenario niet uitwerken. Het zo veel mogelijk handhaven van de contactbubbels, het aanwezige sanitair (toiletgebruik en handhygiëne), het brengen en ophalen van de kinderen vormen hierbij een struikelblok. Daarmee rekening houdend, werkten we voor onze school een zo veilig én haalbaar mogelijk scenario uit.

Alle kinderen van De Waaier komen weer naar school. Zij zitten terug in hun klasgroep ( = contactbubbel ) en bij de eigen juf of meester net zoals voor 16 maart. Speeltijden, eten en middagpauze gebeuren in deze bubbel.

Voor de kleuterschool wilt dit het volgende zeggen:

 • De kleuters starten op 2 juni 2020.
 • De derde kleuterklas komt 4 volledige dagen naar school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wij willen de volgende weken zeer sterk inzetten op de overgang naar het 1ste leerjaar.
 • De tweede kleuterklas komt op maandag, dinsdag en woensdag naar school.
 • De kleuters van de instapklas en eerste kleuterklas verwachten we op woensdag, donderdag en vrijdag.

In de lagere school:

 • De regeling voor de LS verandert op 8 juni 2020. Tot dan blijft alles bij het oude.
 • Op maandag en donderdag verwachten we de kinderen van L1, L3 en L5.
 • Op dinsdag en vrijdag komen de kinderen van L2, L4 en L6 naar school.
 • Woensdag 10 juni 2020 en woensdag 24 juni 2020 krijgen de leerlingen van L1, L3 en L5 een extra halve dag.
 • Woensdag 17 juni 2020 is het de beurt aan L2, L4 en L6.

 

De dagopvang vervalt uiteraard op de dagen dat kinderen les krijgen en blijft bestaan voor mensen die op de andere dagen geen enkele andere mogelijkheid hebben om hun kinderen op te vangen. Gelieve hier mee zorg voor te dragen.

De voor- en naschoolse opvang loopt van 8u.00 tot 8u.30 en na school van 15u.45 tot 17u.00. Wie vroeger of later gebruik maakt van deze opvang, laat dit weten aan juf Ilse: directie@dewaaier-bertem.be of 016/48.93.08.

 

Brengen van de kinderen:

 • We vragen aan iedereen om de kinderen te brengen tussen 8u.30 en 8u.45.
 • De kinderen gaan dan dadelijk naar hun klas of naar de dagopvang.
 • Ouders zetten de kinderen af aan de schoolpoort waar ze worden opgevangen door de leerkrachten.
 • Kleuters gebruiken de ingang aan de Paardenstraat.
 • Lagere schoolkinderen komen binnen langs de poort aan de Egenhovenstraat.

 

Ophalen van de kinderen:

 • We vragen ook om de kinderen af te halen tussen 15u.45 en 16u.00.
 • De kinderen staan per klas klaar.
 • Kleuters op het gras voor de kleuterschool.
 • LS op de speelplaats.
 • Per klas worden de kinderen tot aan de poort begeleid.
 • Het kan even duren voor alle kinderen opgehaald zijn.

 

Voor- en naschoolse opvang

 • Van 7.30 tot 8.00 door juf Anne
  Kleuters en kinderen van de lagere school worden op de speelplaats of in de gymzaal opgevangen door juf Anne.
 • Van 8.00 tot 8.30
  Kleuters worden opgevangen op de kleuterspeelplaats door juf Sonja.
  Een leerkracht begeleidt de kleuter(s) tot op de kleuterspeelplaats. Een leerkracht blijft aan de poort staan.
  Kinderen van de lagere school spelen op de speelplaats LS. Juf Anne houdt hier toezicht.
 • Van 15.45 tot 17.00 door juf Sonja en vrijwilliger gemeente ( kleuterspeelplaats )
  Kleuters worden opgevangen op de speelplaats KS. Ophalen via poortje over het WZC.
 • Van 15.45 tot 17.00 door juf Anne ( speelplaats lagere school )
  Ophalen via Egenhovenstraat.
 • Van 17.00 tot 17.30 door juf Sonja en juf Anne ( speelplaats LS of gymzaal )
  Ouders komen binnen langs de Paardenstraat of Egenhovenstraat en halen de kinderen op.

Volwassenen dragen een mondmasker zodra ze het schooldomein betreden.

Tijdens de opvang kunnen we de contactbubbels NIET handhaven. Zeker in de LS proberen we ‘social distancing’ toe te passen. Handhygiëne passen we steeds toe.

 

Per klas ontvangen jullie van de juf of meester nog de nodige informatie om de start zo vlot mogelijk te laten verlopen. Bij vragen kan je steeds bij hen terecht of bij de directeur.

Wij hopen dat we het schooljaar op deze manier mooi kunnen afronden.

Met vriendelijke groeten,

Juf Ilse 

Maandag 25 mei 2020

De voorbije week zijn de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw naar school gekomen. Deze herstart is vlot verlopen. De voorzorgsmaatregelen en afspraken werden erg nauwgezet opgevolgd. Het deed ons echt plezier dat op deze manier het schooljaar kon herstarten.

Heropstart kleuters en lagere school

We blijven alles in het werk stellen om de geldende veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk in een gezond evenwicht te houden met een aangenaam school- en klasklimaat.

Vrijdag hebben ook jullie via de media kunnen vernemen dat de minister en de sociale partners een nieuw advies hebben geformuleerd aan de veiligheidsraad met als doel om nog zoveel mogelijk kinderen naar school te laten komen dit schooljaar.

De komende dagen zullen we opnieuw alles in het werk stellen om te bekijken hoe we de nieuwe voorstellen zo concreet mogelijk invullen. Hiervoor moeten we sowieso wel eerst nog wachten op een definitieve bekrachtiging door de Nationale Veiligheidsraad.

We kijken er zelf enorm naar uit om alle kinderen weer op school te ontvangen, maar – gezien de veiligheidsmaatregelen en de beperkte mankracht en ruimte – dit vraagt wel een logistiek en organisatorisch aangepast plan.

De Nationale Veiligheidsraad staat gepland op woensdag, waardoor we ten vroegste op het einde van deze week kunnen communiceren over wanneer en hoe de kleuters en de kinderen van het 3de, 4de leerjaar en 5de leerjaar weer naar school mogen komen.

Juf Ilse
directeur 

Zondag 17 mei 2020

Het dagje proef draaien voor onze zesdeklassers verliep vrijdag goed. Een klein beetje onder de indruk, maar alles wende snel. De juffen en meesters stonden wel versteld hoe iedereen gegroeid was in de twee voorbije maanden. Grote jongens en meisjes zijn het ineens…

Maandag en dinsdag verwelkomen we de kinderen van het eerste en tweede leerjaar. De juffen en meester kijken hier heel erg naar uit. Spannend voor iedereen. Maar ook hier zijn we gerust. We zetten allen ons beste beentje voor en ook deze start loopt wel los.

Aan de kinderen die naar school komen, willen we nog vragen om papieren zakdoeken en een eigen drinkbusmee te brengen. De schoolagenda hoeft niet meegebracht te worden in L1 en L2.

Het afstandsleren bij de kleuters en in L3, L4 en L5 loopt verder. Leerkrachten zetten hier verder op in om de kinderen die thuis zijn zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Wel rekening houdend met het feit dat alle juffen ingezet zijn in de noodopvang ( 2 bubbels jongste kleuters en 3 bubbels oudste kleuters + 1 bubbel L3 en 1 bubbel L4/L5 ).

Verder vragen we aan alle kinderen van de lagere school om de boeken zoals taalboek, neuze-neuzeboekje, Frans boek, goed en netjes te bewaren.

Er volgt een korte week en daarna O-H-Hemelvaart met 2 vrije dagen en zonnig weer. Geniet er tenvolle van!

Juf Ilse
directeur 

Donderdag 14 mei 2020

Voor- en naschoolse opvang vanaf 15 mei 2020

Praktische afspraken:

Van 7.30 tot 8.00 door juf Anne in de gymzaal

 • Kleuters, L3, L4 en L5 komen binnen via de Paardenstraat en gaan via de grijze deur de gymzaal binnen. Kinderen worden opgevangen in hun bubbels.
 • Kinderen van L1, L2 en L6 komen binnen langs de Egenhovenstraat en gaan via de rode matten naar grijze deur en de gymzaal binnen. Kinderen worden opgevangen in hun bubbels.

Van 8.00 tot 8.30 door juf Sonja

 • Kleuters worden opgevangen op de kleuterspeelplaats door juf Sonja.
 • Een leerkracht begeleidt de kleuter(s) tot op de kleuterspeelplaats. Een leerkracht blijft aan de poort staan.
 • Kinderen van L3, L4 en L5 spelen op het grasveld voor de KS. Toezicht door de leerkracht die aan de poort staat.

Van 8.00 tot 8.30 door juf Anne. ( vanaf 8.30 mogen kinderen die toekomen naar hun klas )

 • Kinderen L1, L2 en L6 worden opgevangen op de speelplaats LS.

Van 15.45 tot 17.00 door juf Sonja en vrijwilliger gemeente ( kleuterspeelplaats )

 • Kleuters op de speelplaats KS. Ophalen via poortje over het WZC.
 • L3, L4 en L5 spelen op het grasveld voor de KS. Ophalen via poort Paardenstraat.
 • Juf Anne houdt toezicht.

Van 15.45 tot 17.00 door juf Anne ( speelplaats lagere school )

 • L1, L2 en L6 op speelplaats LS. Ophalen via Egenhovenstraat.

Van 17.00 tot 17.30 door juf Sonja en juf Anne ( gymzaal )

 • Alle kinderen zitten in de gymzaal in de eigen bubbel.
 • Ouders komen binnen langs de Paardenstraat of Egenhovenstraat en gaan tot aan de grijze deur ( achterkant gymzaal ) om hun kind(eren) op te halen.
 • Ouders die dan de school betreden dragen verplicht een mondmasker!

Juf Ilse
directeur 

Woensdag 13 mei 2020

Beste ouder(s)

Vanaf 15 mei zetten we met alle scholen van onze scholengroep een eerste stap in de heropstart van het onderwijs. Samen met het schoolbestuur en het team hebben we de voorbije weken hard gewerkt om dit op een veilige manier te laten verlopen. Om te weten hoe het leven er vanaf 15 mei op onze school zal uitzien, verwijzen we graag naar deze bijlage: heropstart-school-15 mei 2020.

ALGEMEEN

Zoals jullie reeds weten starten we vrijdag 15 mei met het 6de  leerjaar.

Het 1ste leerjaar komt vanaf maandag 18 mei aan de beurt en het 2de  leerjaar schiet uit de startblokken op dinsdag 19 mei.

Hoe dit concreet in zijn werk gaat, laten de juffen en meesters van de betreffende klassen jullie weten in een brief waarin de concrete werking wordt uitgelegd.

De ouders van het 6de , 1ste en 2de leerjaar mogen deze brief woensdag 13 mei verwachten.

DAGPLANNING voor het 6de  leerjaar, 1ste leerjaar en 2de leerjaar

Brengen: tussen 08u.30  en 08u.45  langs de ingang aan de Egenhovenstraat; je kind gaat direct naar het eigen klaslokaal.

Middag: iedereen blijft op school, breng dus zeker boterhammetjes, een stukje fruit en een drinkbus mee.

Ophalen: om 15u.45 aan de poort in de Egenhovenstraat. Mag je kind alleen naar huis, noteer dit dan in zijn/haar schoolagenda.

Op dagen waarop je kind niet naar school moet komen, werkt het thuis aan de opdrachten die de meester of juf meegeeft. De centrale boodschap blijft om je contactbubbel zo klein mogelijk te houden en je kind thuis op te vangen als dat kan.  Er wordt geen pre-teaching meer voorzien.

NOODOPVANG voor het 6de , 1ste en 2de leerjaar

Is thuisblijven niet mogelijk, dan kun je eventueel in de noodopvang terecht. Deze voorinschrijving gebeurde al. Op deze manier konden we reeds inschatten over hoeveel kinderen dit gaat. Waarvoor dank.

Brengen: tussen 08u.30  en 08u.45  langs de ingang aan de Egenhovenstraat; je kind gaat direct naar het eigen klaslokaal.

Middag: iedereen blijft op school, breng dus zeker boterhammetjes, een stukje fruit en een drinkbus mee.

Ophalen: om 15u.45 aan de poort in de Egenhovenstraat. Mag je kind alleen naar huis, noteer dit dan in zijn/haar schoolagenda.

NOODOPVANG voor kleuters, 3de leerjaar, 4de leerjaar en 5de leerjaar

Is thuisblijven niet mogelijk, dan kun je eventueel in de noodopvang terecht. Deze voorinschrijving gebeurde al. Op deze manier konden wij reeds inschatten over hoeveel kinderen dit gaat. Waarvoor onze dank.

Brengen: tussen 08u.30  en 08u.45  langs de ingang aan de Paardenstraat. Ouders blijven aan de poort staan. De kleuters worden door een leerkracht naar de kleuterspeelplaats gebracht. De kinderen van de lagere school spelen op het grasveld voor de kleuterschool.

Middag: iedereen blijft op school, breng dus zeker boterhammetjes, een stukje fruit en een drinkbus mee.

Ophalen: om 15u.45 aan de poort in de Paardenstraat. Mag je kind alleen naar huis, noteer dit dan in zijn/haar schoolagenda.

De pre-teaching loopt verder. Ook al worden de leerkrachten ingezet in de opvang en de heropstart van de school, toch zijn we ervan overtuigd dat ze nog steeds goed hun best blijven doen om in de pre-teaching te voorzien.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Ook hier blijven de kinderen die les volgen en de kleuters, 3de , 4de en 5de leerjaar zoveel als mogelijk gescheiden. We behouden grotendeels de contactbubbels van de dag.

Kleuters, 3de , 4de en 5de leerjaar:

Brengen: tussen 07u.30  en 08u.00  langs de ingang aan de Paardenstraat. Kinderen mogen naar de kleuterzaal worden gebracht. Van 8u.00 tot 8u.45 staat een juf aan de poort en begeleidt de kinderen.

Ophalen: vanaf 16u.00 tot 17u.30 blijven de kleuters op de kleuterspeelplaats. Zij worden afgehaald aan het poortje langs de achterkant van de school tegenover het woonzorgcentrum. De kinderen van de lagere school blijven op het grasveld voor de kleuterschool spelen en worden daar opgehaald.

Kinderen van 6de, 1ste en 2de leerjaar

Brengen: tussen 07u.30  en 08u.00  langs de ingang aan de Egenhovenstraat. Kinderen mogen naar de blauwe zaal worden gebracht. Van 8u.00 tot 8u.45 staat een leerkracht aan de poort en begeleidt de kinderen.

Ophalen: vanaf 16u.00 tot 17u.30 blijven de kinderen op de speelplaats lagere school. Zij worden afgehaald op de speelplaats ook via de poort in de Paardenstraat.

BIJZONDERHEDEN

 • Kinderen zullen veel meer buiten zijn en op het grasveld spelen. Ook als het weer wat minder is en tijdens de voor – en naschoolse opvang. Warme kledij en gepast schoeisel zijn aangewezen.
 • Kinderen wassen meermaals per dag de handen. Zij blijven in de bubbel waarin ze les krijgen of worden opgevangen. Social distancing wordt in de mate van het mogelijke nageleefd.
 • Ouders die de school betreden ( beperkt mogelijk ), dragen verplicht een mondmasker.
 • De poorten sluiten om 8u.45. Wie binnen wilt, belt op het nummer van de school of aan de poort in de Egenhovenstraat.
 • Meermaals per dag wordt er gepoetst. Elke avond worden ook de vloeren met water en zeep schoongemaakt. Leerkrachten en poetspersoneel bundelen de krachten.
 • Leerkrachten dragen steeds een mondmasker en/of een gezichtsscherm.
 • Kinderen brengen geen eigen speelgoed, step of skateboard mee.
 • Gelieve rekening te houden met het feit dat het afhalen van de kinderen om 15u.45 of om 15u. wat meer tijd gaat vragen dan normaal. We vragen uitdrukkelijk om rustig te  wachten op je kind(eren) en om onderling afstand te bewaren.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen met de school op het nummer 016/ 48 93 08 of via mail

info@dewaaier-bertem.be of directie@dewaaier-bertem.be

Op het ogenblik is dit voor onze school de meest haalbare organisatie die het mogelijk maakt om de risico’s tot een minimum te beperken en de veiligheid te garanderen.  Wij hopen te mogen rekenen op jullie vertrouwen en doen ons uiterste best om de kinderen ook in deze omstandigheden een fijne tijd op onze school te bezorgen. 

Met vriendelijke groet,

Juf Ilse 

Vrijdag 8 mei 2020

De overheid vraagt aan alle scholen om vanaf vrijdag 15 mei verder in opvang te voorzien voor kinderen waarvan beide ouders buiten huis werken.

Afhankelijk van de mogelijkheden en de context, mogen we ook fysiek les geven aan respectievelijk het 6de, , het 1ste en 2de leerjaar.

Onze school heeft een draaiboek uitgewerkt, heeft samen met de preventieadviseur bekeken welke risico’s er zijn en volgt de maatregelen op. Hierbij hebben we gekozen voor een aanpak en een verdeling die binnen onze context past. Het kan dus zijn dat dit niet voor elke school gelijk loopt.

De volgende regeling is nog steeds onder voorbehoud.

Noodopvang voor kleuters en kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar

Voor- en naschoolse opvang

Over de praktische regelingen voor elke school, waaronder de organisatie van de noodopvang en de voor-en naschoolse opvang,  is er de komende dagen nog overleg tussen de overheid en de onderwijskoepels en kunnen we jullie pas begin volgende week informeren. Tot en met 14 mei blijft alles zoals het nu is.

Om de opvang te kunnen organiseren moeten we echter exact weten hoeveel kinderen naar school zullen komen, zowel in de noodopvang als de voor- en naschoolse opvang.

Daarom vragen we jullie met aandrang om in te schrijven via GIMME, en dit ten laatste tegen zondag 10 mei om 22 uur.

Voor de kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar zullen de lessen voorlopig online blijven doorgaan en blijft de school, net als voor onze kleuters, gesloten.

Leerlingen uit L6, L1 en L2 krijgen weer fysiek les.

 • Het zesde leerjaar start op 15 mei. Vanaf 18 mei krijgt de 1ste helft van de beide klassen steeds les op maandag en donderdag. De 2de helft van de klas komt naar school op dinsdag en vrijdag. Woensdag komen de kinderen van L6 niet naar school.
 • De kinderen van het 1ste leerjaar starten op 18 mei. Zij komen allemaal op maandag, woensdag en vrijdag naar school.
 • De kinderen van het tweede leerjaar verwachten we op dinsdag en donderdag. Zij starten op 19 mei.

Meer informatie over de concrete regeling voor het 6de , 1ste en 2de leerjaar volgt begin volgende week. We vragen nog even geduld.

Wij beseffen dat de regeling die we voorstellen niet altijd gemakkelijk of ideaal zal zijn, maar met de maatregelen opgelegd door de overheid is dit voor ons, op dit moment, de best mogelijke oplossing.

Samen met het schoolbestuur doen we ons best om onze schoolwerking voor de kinderen en de leerkrachten veilig te laten verlopen.

Omdat jullie de voorbije periode ten volle jullie verantwoordelijkheid hebben genomen, zijn we ervan overtuigd dat deze nieuwe opdracht ons zal lukken. Samen staan we sterk !

Met vriendelijke groeten,

Juf Ilse
directeur De Waaier 

Donderdag 30 april 2020

Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april.

Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.

We laten je zo snel mogelijk weten:

 • Of we veilig kunnen herstarten.
 • Wanneer we kunnen herstarten.
 • Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
 • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.
 • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
 • Hoe we de opvang blijven organiseren.
 • Wat dat voor jou en je kind betekent.

Deze communicatie mag je uiterlijk 5 dagen voor de herstart van de lessen verwachten.

 Wat loopt verder tot 14 mei?

 Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren. De werkwijze is dezelfde als de vorige 2 weken.

Wat met de opvang vanaf 4 mei tot 14 mei? ( Onder voorbehoud: maandag 4 mei volgt een nieuw overleg met de onderwijskoepels en de minister over de opvang )

De richtlijnen blijven grotendeels hetzelfde.

 • Kinderen van ouders die een essentieel beroep uitoefenen.
 • Kinderen die op een of andere manier kwetsbaarder zijn.
 • Kinderen waarvan ouders fysiek op het werk aanwezig moeten zijn en onder geen enkele voorwaarde thuis kunnen opgevangen worden.
 • In eerste instantie blijven kinderen dus zoveel mogelijk thuis, net zoals de vorige weken.
 • Indien nodig kunnen wij een attest van de werkgever vragen.
 • De uren van de opvang blijven behouden van 8u.30 tot 16u.30. Indien je toch vroeger of later opvang nodig hebt, bespreek je dit telefonisch met juf Ilse.
 • In de opvang worden de kinderen verdeeld in ‘contactbubbels’ van maximum 14 kinderen. We hanteren de veiligheidsregels die worden voorgeschreven.
 • Inschrijven kan via Gimme: je kan langs deze weg laten weten op welke dagen de kinderen naar de opvang komen.
 • Bij vragen kan je steeds terecht op het mailadres directie@dewaaier-bertem.be of op het nummer van de school 016/ 48 93 08.

Het liefst van al willen wij de schoolpoort wijd openzetten en iedereen van harte welkom heten. De realiteit is echter anders.
Als school vertrouwen wij er op dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid ten volle neemt. Alvast van harte dank hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Juf Ilse 

Zaterdag 25 april 2020

Heropstart lagere school

Gisteren werd het nieuws over de heropstart van de scholen bevestigd. Eerst en vooral dient een school samen met een aantal partners een risicoanalyse te maken waarbij zij aantoont dat de opstart voor alle betrokkenen veilig en volgens de huidige regels kan verlopen.

Op basis van deze risicoanalyse beslist het schoolbestuur dan over de heropstart van de school. Zoals iedereen aanvoelt, zullen we hierbij niet over een nacht ijs gaan. De week die komt, staat dan ook helemaal in het teken van overleg over het veilig heropstarten van de lessen voor bepaalde groepen kinderen en de opvang. Jullie worden op de hoogte gehouden en er zal tijdig gecommuniceerd worden hoe dit concreet in De Waaier zal verlopen.

De andere regelingen blijven deze week gewoon doorlopen. Preteaching in de verschillende leerjaren, noodopvang voor kinderen waarvan ouders in cruciale sectoren werken, …  Hier verandert de week van 27 april tot 30 april niets. Let wel op want 1 mei is een wettelijke feestdag.

Wel graag een seintje als je kind(eren) naar de opvang komt (komen): directie@dewaaier-bertem.be of 016/48 93 08 tijdens de schooluren.

Juf Ilse 

Donderdag 16 april 2020

Maatregelen verlengd tot en met 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft woensdag 15 april, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien. Concreet:

 • moeten scholen tot en met donderdag 30 april open blijven voor de opvang van gezonde leerlingen uit vastgestelde categorieën, vrijdag 1 mei is immers een wettelijke feestdag.
 • krijgen leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden volgens de principes van ‘preteaching’.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijsverstrekkers, vakbonden en CLB-centrumnetten bereiden die volgende fase zeer grondig voor. Weet dat de veiligheid, gezondheid en het welbevinden daarbij te allen tijde voorop staan.

Bron: officiële communicatie van de Vlaamse Overheid. 

Vrijdag 3 april 2020

2 weken onderbreking

Beste ouders,

We zijn nu bijna drie weken aan de slag met het afstandsleren. Dat vraagt van zowel ouders, kinderen als leerkrachten een grote aanpassing. We merken de grote inzet van iedereen en dat waarderen we ten zeerste. En we gaan nog even moeten volhouden.

De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdagavond de huidige corona-maatregelen voorlopig verlengd tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog twee weken verlengd worden, tot en met 3 mei. Over het opschorten van de lessen na de paasvakantie is dus op dit moment nog niets zeker.

In het meest gunstige geval opent de school op 20 april na een verdiende paasvakantie. De kans dat er een verlenging van de maatregelen komt en dat de periode van afstandsonderwijs wordt verlengd, is echter reëel.

In dat geval zullen er beslissingen moeten genomen worden voor de verdere organisatie van het schooljaar. Deze beslissingen zullen gelden voor het hele Vlaamse onderwijs.

Los van de mogelijke startdatum van de lessen is er nu reeds beslist dat alle uitstappen in het derde trimester zijn afgelast. Enerzijds omdat we de resterende lestijd willen maximaliseren,  anderzijds omdat de kans groot is dat ook bij een start van de lessen deze activiteiten langer verboden zullen blijven. Ik besef dat dit jammer is voor iedereen maar veiligheid primeert in deze woelige tijden.

Indien na de vakantie de school niet start, hebben de kinderen hun nieuwe werkboeken nodig.

Daarom willen we jullie vragen om deze af te halen op vooraf vastgelegde momenten. De pakketten liggen in de klas op de bank van je kind. De deuren van de klassen zijn open. We zetten de deur van de blauwe zaal open.

 • Dinsdag 14 april tussen 9.00 en 10.30 voor het zesde leerjaar en tussen 10.30 en 12.00 voor het vierde leerjaar
 • Woensdag 15 april tussen 9.00 en 10.30 voor het derde leerjaar en tussen 10.30 en 12.00 voor het eerste leerjaar
 • Donderdag 16 april tussen 9.00 en 11.00 voor wie nog niet de kans kreeg om langs te komen.
 • In het tweede en vijfde leerjaar hoeft er niets worden opgehaald!

Graag rekening houden met de bestaande richtlijnen. Dank je wel.

Een fijne paasvakantie en vooral een goede gezondheid.

Hopelijk tot snel!

Juf Ilse 

Woensdag 1 april 2020

Paasvakantie

Beste ouders en kinderen,

De voorbije weken namen jullie als ouders de taak van leraar zo goed mogelijk mee over. Nu staat de paasvakantie voor de deur. Dit is dan ook een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes te lezen of andere leuke dingen te doen. Al deze activiteiten stimuleren ook de ontwikkeling van je kinde(eren). Laat daarom de schoolse activiteiten maar even rusten. Samen praten en spelen is minstens zo belangrijk.

De school zal tijdens de paasvakantie geen opdrachten en taken doorsturen. Iedereen krijgt even rust… 

Hoe het na de paasvakantie verder gaat, kunnen we nog steeds niet met zekerheid zeggen. Wel is het schoolteam zich al volop aan het voorbereiden (welk scenario het ook wordt) om weer het beste van zichzelf te geven en onze kinderen het onderwijs te geven waar ze recht op hebben.

Zoals eerder gemeld is er tijdens de vakantie opvang voorzien voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen en of kinderen in kwetsbare situaties. De leerkrachten nemen deze opvang vrijwillig op zich. Het werken met monitoren vonden we niet voldoende veilig. Er is echter geen permanentie dus graag een mail voor vrijdag naar directie@dewaaier-bertem.be.

Mvg,

juf Ilse 

Dinsdag 31 maart 2020

Wat gebeurt er in onderwijs na de paasvakantie?

Tot nader order zijn de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht tot en met 19 april, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoe lang ze van kracht blijven, is geen beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de Veiligheidsraad op basis van de adviezen over volksgezondheid. Het Departement Onderwijs & Vorming bereidt zich daarom samen met het hele onderwijsveld voor op 3 mogelijke scenario’s:

 1. Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie
 2. Scholen starten opnieuw op in de loop van mei
 3. Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie

Haalbare preteaching

 • Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, dan beperken scholen zich niet meer tot het aanbieden van geziene leerstof. Ze schakelen dan over naar ‘preteaching’ van nieuwe leerstof. Over de precieze invulling verneem je later meer, maar voorwaarde is alvast dat dit voor iedereen haalbaar blijft: leerlingen, ouders, leraren en directies.
 • Preteaching laat toe dat:
  • de leerlingen de uitleg twee keer krijgen, wat een positief effect kan hebben  op de leerwinst.
  • rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen, een vorm van differentiatie.
  • kinderen met een leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie extra instructie- en leertijd krijgen.
  • leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.

Essentiële inhoud en faire evaluatie

Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer kunnen aanvangen. Hoe dan ook wordt 2019-’20 geen verloren schooljaar. We gaan met z’n allen de resterende onderwijstijd optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden door:

 • te focussen op de essentiële leerinhouden.
 • te mikken op faire en haalbare evaluaties.

Bron: officiële communicatie van de Vlaamse Overheid.

  

Zondag 29 maart 2020 – 11u.30

Beste ouders en kinderen,

De derde week komt eraan.

Ook deze week sturen de juffen en meesters leuke opdrachten en taken en zorgen zij zo voor voldoende inoefenmomenten.

Van alle leerkrachten krijg ik de boodschap hoe goed iedereen zich inzet, hoe betrokken jullie zijn. Echt een pluim voor al onze leerlingen klein en groot ( en zeker ook voor de mama’s en papa’s die helpen waar nodig ). Nog veel goede moed om dit verder te zetten.

Zoals jullie reeds weten uit de media zal er tijdens de paasvakantie opvang voorzien worden voor kinderen van ouders uit cruciale beroepen, kwetsbare gezinnen, … Op dit moment zijn er besprekingen met de gemeente om te kijken hoe we dit organiseren. De opvang zal zeker op school doorgaan maar of het leerkrachten of monitoren zijn, is nog niet beslist.

Wel zou ik willen vragen dat u mij een mailtje stuurt wanneer u opvang nodig heeft en dit liefst voor woensdag 1 april 2020. Zo kunnen wij kijken welke nood er is en hoeveel mensen moeten worden ingezet.  ( directie@dewaaier-bertem.be )

In de loop van de week volgt er meer concrete informatie.

Ook voor de periode na de paasvakantie is er nog geen zekerheid. Zodra er meer nieuws is, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

In bijlage vinden jullie ook een brief van het CLB. Ook tijdens deze tijden staan zij voor jullie klaar.

Houd jullie gezond en geniet ook van het zonnetje als het er is.

Lieve groeten,

juf Ilse 

Zondag 22 maart 2020 – 10u

Beste ouders,

De vreemdste schoolweek ooit is voorbij.

Het leerkrachtenteam deed de voorbije week ontzettend zijn best om activiteiten, opdrachten, leuke tools en ideeën tot bij de kinderen te krijgen. En jullie droegen je steentje bij om deze samen met jullie kids op te nemen. Als dit niet ‘samen school maken’ is!

Morgen start schoolweek 2 van thuis uit. En het blijft vreemd om elkaar niet te zien en vooral contact te hebben in een digitale wereld. Weet dat we jullie ontzettend missen en nu al uitkijken naar het moment dat de schoolpoort weer wijd opengaat. Maar vooral blijf goed zorg dragen voor elkaar, wees mild en blijf gezond.

P.S. De opvang kan nog steeds. Wel zoals eerder gecommuniceerd werd. Dank je om dit te respecteren.

Met vriendelijke groeten,

Juf Ilse 

Donderdag 19 maart 2020

De keuze om de scholen ook nu te laten instaan voor opvang van leerlingen is – zoals altijd – gebaseerd op advies van wetenschappers en virologen. Scholen open houden voor opvang is volgens dat advies van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.

We voorzien enkel opvang voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat die kinderen op school worden opgevangen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.

Verplichte permanentie op school

De overheid legt ons op te voorzien in een permanentiesysteem zodat opvang ook mogelijk blijft voor ouders die plots opgeroepen worden om onvoorzien toch te gaan werken. Ook als er geen leerlingen zijn, blijven we tijdens de voorziene opvanguren telefonisch bereikbaar voor die ouders: 016/48.93.08  (telkens van 8u.30 tot 16u.30 op schooldagen en ook op woensdag).

Voor algemene vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 68 9.

 

Opdrachten & Taken voor de lagere school | Educatieve prikkels voor de kleuters

De overheid vraagt om zowel leerlingen in de schoolopvang als thuis in het ritme van een schooldag te houden en hen te helpen om de aangeleerde leerstof te onderhouden. Daarom bieden de juffen en meesters sinds maandag op ene gecoördineerde manier alternatieve vormen van leren aan. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met alle doelgroepen en met de thuiswerkende ouders, zodat de workload haalbaar blijft voor iedereen.

 

Oproep

Een oproep ten behoeve van iedereen die vandaag zorg draagt voor zieken en kwetsbare personen: de persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, schorten, veiligheidsbrillen, handschoenen, …) zijn stilaan uitgeput. Heb je thuis of bij je werkgever materiaal dat kan ingezet worden om hen te beschermen die vandaag zorg dragen voor anderen? Bezorg het dan aan een buitengewone school in je buurt, aan een thuisverpleegdienst of een woonzorgcentrum. Want zij zullen wellicht de laatsten in de rij zijn, wanneer de beloofde PBM’s opnieuw te krijgen zijn…

  

En voor alle handige Harry’s en Henriettes ook nog dit:
www.maakjemondmasker.be

Mondmasker with Love

  

Woensdag 18 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

Andere kinderen blijven thuis. Dit blijft immers de meest cruciale maatregel. Welke beroepen dan essentieel zijn, werd nog niet gedefinieerd. Meer info hierover volgt zeker nog.

De opvang van de kinderen start om 8u.30 tot 16u.30 (ook op woensdag). Respecteer de tijden, de leerkracht is slechts 5’ op voorhand aanwezig. Preventie- en veiligheidsmaatregelen blijven gelden en we blijven zo veel mogelijk buiten met de kinderen.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen. De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen! 

Maandag 16 maart 2020 – 13u

In deze speciale omstandigheden willen we jullie niet in de steek laten. Op schoolniveau maakten we afspraken rond ‘thuis leren en oefenen’. Uiteraard komt er geen nieuwe leerstof aan bod gedurende de komende drie weken. 

2de kleuterklas en 3de kleuterklas

Elke maandag sturen de juffen de opdrachtjes, die tijdens de week kunnen worden gedaan, door via GIMME.

Lagere school

Elke avond worden taken en opdrachten doorgestuurd via GIMME.
De leerlingen werken deze af per dag. Let op, klaargezette taken op Bingel sluiten op het einde van de dag af!
In de 1ste graad werken de kinderen ongeveer 1 uur per dag, in de 2de graad 1 uur en half, in de 3de graad 2 uur.
Alle taken die in Bingel worden gemaakt, volgen de leerkrachten online op.

Als er vragen zijn over taken/ opdrachten kan je een mailtje sturen naar de juf of meester. Binnen de 24 uur mag je dan antwoord verwachten.

We weten dat dit heel wat van iedereen zal vragen. Toch willen we benadrukken dat structuur en regelmaat belangrijk zijn om deze periode zo goed mogelijk door te komen.

Ons leerkrachtenteam was vandaag alleszins op post om hun steentje zeker bij te dragen.

  

Zondag 15 maart 2020 – 19u

De overheid vraagt aan de scholen om opvang te voorzien voornamelijk voor de kinderen van zorg- en hulpverleners of kinderen die anders opgevangen worden door mensen uit de risicogroepen.

De opvang van de kinderen zullen wij op een zo goed mogelijke manier organiseren. Toch vragen wij met aandrang om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Het hoofddoel van deze maatregelen is om elke verspreiding van het virus te vertragen. Daarom blijft het belangrijk om zo weinig mogelijk verschillende contacten te hebben. Beste oplossing blijft om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden, zonder contact met anderen. Indien dit onmogelijk te realiseren is, is de tweede beste optie een opvang op dezelfde plaats door dezelfde mensen (bijvoorbeeld op school, een vaste babysit, opvang georganiseerd door werk).

Een beurtrol waarbij kinderen elke dag op een andere plaats andere contacten hebben is dus géén goed idee. De ene dag op school, de andere dag bijvoorbeeld opvang met de buurkinderen van een andere school, werkt verspreiding net in de hand. Als jullie onderling afspreken, probeer dan telkens dezelfde kinderen op dezelfde plaats samen te brengen, met dezelfde begeleiding.

Vanaf 16 maart 2020 tot 3 april 2020 geldt de volgende regeling op school:

 • De poort aan de Egenhovenstraat blijft gesloten.
 • Tussen 8u.00 en 9u.00 worden de kinderen afgezet aan de poort in de Paardenstraat en daar opgevangen door de mensen van de opvang of leerkrachten.
 • Om 9u.00 sluit ook deze poort tot het einde van de dag.
 • Tijdens de dag belt u telefonisch in (indien nodig!) en zal uw kind tot aan de poort worden begeleid.
 • U wacht ’s avonds of op woensdag om 12u.00 aan de poort om uw kind op te halen. Dit geldt ook voor het ophalen in de opvang.

  

Zaterdag 14 maart 2020 – 11u30

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020 – 2021 gaan niet door op maandag 16 maart !

Op basis van een ministerieel besluit en in overleg met het federaal crisiscomité schort het Departement Onderwijs de inschrijvingen voor alle kleuters en lagere scholen op tot en met 3 april.

Een nieuwe datum/periode wordt meegedeeld van zodra het ministerie daarover een beslissing heeft genomen. 

Vrijdag 13 maart 2020 – 14u30

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020 – 2021 gaan gewoon door op maandag 16 maart 2020 om 8u.30. De nodige voorzorgsmaatregelen worden hierbij in acht genomen.


De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april worden de lessen opgeschort. De kinderen worden NIET op school verwacht. Er wordt wel opvang voorzien voor kinderen van zorg- en hulpverleners of kinderen die anders opgevangen dienen te worden bij mensen uit de risicogroepen (bejaarden, zieken, …)

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Er is alle schooldagen opvang voorzien op school tussen 8 uur en 17 uur indien dit echt noodzakelijk is voor uw kind(eren). We willen u vragen uw kind(eren) niet doorheen de dag te brengen en/of af te halen. Tijdens deze periode gelden de normale schooluren. Dit betekent dat kinderen op tijd worden gebracht en opgehaald. De geldende prijzen van de naschoolse opvang blijven behouden.

Er zullen geen warme maaltijden beschikbaar zijn. Kinderen brengen hun lunchpakket mee.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie …

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover maandag 16 maart 2020 de nodige informatie.

Het rapport wordt uitgesteld tot na de paasvakantie.

Wij rekenen op ieders burgerzin om samen het virus in te dijken en vragen nogmaals alleen kinderen naar school te brengen waarvan de ouders geen enkele andere mogelijke optie hebben!

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. Indien het coronavirus wordt vastgesteld of u in quarantaine wordt geplaatst, gelieve de school hiervan op de hoogte te brengen.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie? 

Donderdag 12 maart 2020 – 12u

Verscherpte richtlijnen

De richtlijnen verscherpen. Voor onze school betekent dit:

 • Het zwemmen gaat niet meer door tot aan de paasvakantie.
 • De warme maaltijden worden geannuleerd vanaf vrijdag 13/03/2020.
 • Het examen type gaat vrijdag 13/03/2020 niet door.

Bijkomend:

De opvang wordt vanaf vrijdag 13/03/2020 beperkt omwille van de afwezigheid van toezichters die preventief thuis moeten blijven. Er wordt gevraagd om de kinderen zo snel mogelijk te komen halen en niet te laten ophalen door grootouders (indien mogelijk). Zowel de kleuters als de kinderen van de LS worden opgevangen in openlucht op de speelplaats van de LS.

 • Alle ochtenden: 7u.00 tot 8u.45
 • Maandag, dinsdag en donderdag: 15u.45 – 16u.45
 • Vrijdag: 15u.00 – 16u.00
 • Woensdag: 12u.00 – 13u.00

De kleuters komen in rijen naar buiten en worden daar afgehaald, niet meer in de kleuterzaal.

De opvang door Sporty op 20/03/2020 wordt nog verder bekeken. Hier wachten we af tot maandag. 

Woensdag 11 maart 2020 – 12u

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden tot aan de paasvakantie, vrijdag 3 april.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, activiteiten waar (groot) ouders bij betrokken zijn niet doorgaan.  Zwemmen en eendaagse uitstappen kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat volgende activiteiten: zwemmen, bibbezoek, opvangdag door Sporty vzw., theater op school doorgaan. Indien dit kan in openlucht en met aandacht voor extra hygiënische maatregelen.

Zorggesprekken en oudercontacten worden uitgesteld en of op een andere manier georganiseerd.

Toonmomenten, lees- en meetouders, haken met grootouders, oudervergaderingen, familiedag ouderraad laten we niet doorgaan. 

De kinderen van het 5de leerjaar blijven op openluchtklassen. Indien zij in het weekend tekenen van ziekte (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts ) vertonen, blijven zij volgende week thuis en wordt een dokter geraadpleegd.

Kinderen brengen en ophalen kan natuurlijk wel. Beperk hierbij de duur en het contact met anderen.

De externe sportverenigingen schorten de activiteiten op tot aan de paasvakantie.

De stages van UCLL worden uitgesteld.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders Meer informatie?