Visie & Doelstellingen

Het leer- en opvoedingsproces stelt zich tot doel kinderen op weg te zetten om positief kritische en handelende mensen te worden met een open kijk op de wereld. De school helpt mee, via de overdracht van kennis en vaardigheden, kinderen voor te bereiden om gelukkig te kunnen zijn in – en een positieve bijdrage te leveren aan – een snel evoluerende wereld.

Op deze manier bereiden wij hen voor om, eens zelfstandig en in vrijheid, de nodige zinvolle keuzes in hun leven te maken en daardoor het unieke van hun eigen persoon te ontdekken. Vanuit hun uniek zijn worden zij uitgedaagd om, nu en later, als sociaal vaardige mensen verantwoordelijkheden op zich te nemen.

In de Vrije Basisschool De Waaier te Bertem streven we naar een sfeer waarbinnen kinderen zich goed kunnen voelen. De kindvriendelijke aanpak, zowel in als buiten het lesgeven, is van het grootste belang. Wij houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Onze school vervult een rol in de opvoeding van het kind en dit binnen de veiligheid van een vertrouwde omgeving.

In onze kleuterschool benadrukken we een gezond evenwicht tussen spelen en leren: de kleuters leren al spelend. Doorheen het experimenteren met verschillende materialen en via hoekenwerk doen de kleuters ervaringen op waardoor ze de eigen mogelijkheden leren kennen en verruimen. De verkenning van hun concrete leefwereld is een uitgangspunt om gevoelens van verwondering en bewondering op te wekken.
Vanuit deze gevoeligheid wordt de religieuze dimensie van het bestaan ter sprake gebracht.

Deze wijze van werken wordt, aangepast aan de leeftijd van de kinderen, in de lagere school verder gezet.

Het is deze religieuze dimensie die de basis vormt in de gehele basisschool om een aantal fundamentele levenswaarden aan te reiken en tot leven te brengen. Vooral in de godsdienstles krijgen deze levenswaarden een evangelische duiding, met respect voor en in dialoog met andere levensbeschouwingen.

Deze evangelische duiding geeft een concrete invulling en inhoud aan begrippen als eerbied – voor zichzelf en anderen, voor natuur en materialen -, solidariteit, trouw, vergevingsgezindheid en het geven van nieuwe kansen, voorrang voor de armsten in de meest brede zin, verdraagzaamheid, gewetensvorming,… Het zijn meer dan theoretische woorden: zij worden dagdagelijks in praktijk
gebruikt in de omgang tussen leerkrachten en leerlingen.

Het is voor de ontwikkeling van deze waarden immers onontbeerlijk dat zij door leerkrachten en liefst ook thuis niet alleen worden voorgezegd, maar ook voorgeleefd.

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de overheid, die verwerkt zijn in het vormingsplan en de leerplannen van het katholiek onderwijs, zijn uiteraard de uitgangspunten voor het onderwijzen in onze school. Uit wat voorafging blijkt duidelijk dat we hier inhoudelijk eigen accenten leggen. Om dit waar te maken scholen de leerkrachten zich regelmatig bij, zowel in groep als individueel.

Binnen de financiële mogelijkheden worden de nodige investeringen in handboeken en materialen
gedaan om pedagogisch en didactisch bij te blijven.

Wij achten het noodzakelijk om als school de nodige samenwerking na te streven met alle betrokken participanten: schoolbestuur, directie, leerkrachten, ouders, CLB,… Dit vereist van al deze geledingen een grote luister- en spreekbereidheid en een duidelijke afbakening en eerbiediging van ieders verantwoordelijkheden en werkterrein. Het vereist tevens een groot inlevingsvermogen in de totaliteit van onze school waarbij loyaliteit tegenover het opvoedingsproject een basisvoorwaarde is.

Ons schoolteam bestaat uit een jonge, dynamische groep leerkrachten. Samen met u, ouders, willen zij samenwerken om alle leerlingen de beste kansen tot een volledige ontplooiing te geven. Indien de ontwikkelingsdoelen van de kleuters niet bereikt zijn, volgt er na een gerichte observatie een gesprek met het CLB. Na eventuele toetsen door het CLB zal dan een gesprek met de ouders volgen om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Een kind kan een lees-, reken- of schrijfachterstand hebben opgelopen t.o.v. de overige leerlingen van de klas. In het eerste leerjaar kan dit een gevolg zijn van onvoldoende schoolrijpheid. Andere oorzaken kunnen zijn: afwezigheid wegens ziekte, leerstoornissen, geheugen- en concentratieproblemen, beperkt opmerkingsvermogen…

Wat doen wij eraan ?

Differentiatie
Wij differentiëren in elke klas zoveel mogelijk. Dit betekent dat zowel de tragere als de vluggere leerling alle kansen krijgt om op zijn/haar tempo te kunnen werken en zijn/haar capaciteiten te ontwikkelen. In de lagere school geven alle leerkrachten gedifferentieerd onderwijs.

In alle klassen (vanaf de 3de kleuterklas) is de computer een geïntegreerd hulpmiddel om aan de vooruitgang van ieder kind te voldoen. Om het zelfstandig werken van de leerlingen te bevorderen zijn werkvormen als hoeken- en contractwerk ingeburgerd in de school.

Een zorgbrede aanpak
In onze school is elk kind evenwaardig en even belangrijk. Het hele team heeft daar speciale aandacht voor. Het lestijdenpakket van zowel kleuter- als lagere school wordt zodanig aangewend dat er in elke klas tijd vrijkomt voor zorgverbreding en interne differentiatie (onder andere via hoeken- en contractwerk). De klasleerkrachten worden hierbij ondersteund door de zorgcoördinatoren.

Door al deze pedagogische voorzieningen en de dagelijkse aandacht van elke leerkracht voor elk
kind bieden wij allen gelijke kansen, aangepast aan ieders talenten, aan.